Advertisement

View Channel (هر روز چناران)

Date Create:

Dec. 30, 2017, 12:06 a.m.

Members:

90

7

هر روز چناران

Join

#EveryDayChenaran "هر روز چناران" یک پروژه عکاسی می باشد و شامل عکس هایی است که در چناران گرفته می شود، هدف این پروژه معرفی سبک زندگی مردم و محیط های مختلف شهرستان است 🔻انتشار مجازی آثار با ذکر نام عکاس و منبع بلامانع است 👤 @AliBahmaniArtPlease Wait...

Loading... Please wait...

New Changes